8367 – Silly meme

A- ka * B- zu * C- mi * D- te * E- ku * F- lu * G- ji * H- ri * I- ki * J-zu * K- me * L- ta * M- rin * N- to * O-mo * P- no * Q- ke * R- shi *S- ari * T-chi * U- do * V- ru * W-mei * X- na * Y- fu * Z- zi

What’s your ninja name?

Scotto  – arimimochichimo

Scott von Berg – arimimochichi rumoto zukushiji

Newton – toku-meichimoto

Leave a Reply